عسل سلسله لرستان جهانی شد

کیفیت عسل تولید این شهرستان در چهل و پنجمین کنگره بین‌المللی آپی‌موند یا ترکیه جهانی شد، و رتبه سوم جهان را کسب کند.